Услуги / Писмен превод

Писмен превод

Защо МЕДИАТЕКСТ?

Защото по време на 26-годишната си дейност:

– МЕДИАТЕКСТ извършва официални писмени преводи професионално и своевременно;

– МЕДИАТЕКСТ упражнява постоянен контрол на качеството (чрез избор на подходящия преводач, корекция, редакция и др.);

– МЕДИАТЕКСТ  отговаря на индивидуалните потребности на клиентите предвид характера на тяхната дейност с индивидуални решения (чрез консултиране с подходящи източници, създаване на специализирани терминологични бази от данни и др.).

Какво можем да възложим на МЕДИАТЕКСТ?

МЕДИАТЕКСТ има богат опит в превода на:

– Фирмени документи (договори, политики, процедури, инструкции, пълномощни, декларации, финансови отчети, документи за учредяване на дружества, фирмени извлечения или удостоверения от търговски регистри и др.)

– Медицински документи (медицински свидетелства, епикризи, изследвания, протоколи на клинични изпитвания, информирани съгласия на пациенти и др.);

– Публични документи (закони, наредби, съдебни решения и др.);

– Граждански документи (удостоверения за раждане или брак, дипломи за завършено образование, свидетелства за съдимост, декларации, служебни бележки и др.), необходими за служебни и частни цели (пътувания, работа, обучение и изследователска дейност в страната и чужбина, бизнес-преговори, участия в търгове и др.);

– Документи, текстове и материали от всички останали области.

Как МЕДИАТЕКСТ организира доставката на готовия продукт?

МЕДИАТЕКСТ предоставя готовите преводи на клиентa в зависимост от неговото желание – в офиса, по електрона поща, по пощата или по куриер.