FAQ

Официалните/легализираните преводи се извършват от преводачи с езикова квалификация съгласно изискванията на Консулски отдел на Министерство на външните работи за извършване на преводи от български на чужд или от чужд на български език.

Официален превод е превод на документ на бланка  на преводаческа агенция с подпис на преводача и печат на агенцията.

Легализиран превод е официален превод със заверка от компетентен орган. Обикновено за да бъде легализиран преводът, документът, за който се отнася, също трябва да бъде легализиран (заверен) (вж. по-долу „Какво е легализация (заверка) на документ?“).

Заверката на превод от български на чужд език се извършва от Консулски отдел на Министерство на външните работи, а на превод от чужд на български език – от български нотариус.

Легализацията на документи има за цел доказване на тяхната легитимност. Може да бъде единична заверка или поредица от заверки от различни държавни органи.  Например, свидетелство за съдимост, нотариално заверена декларация или пълномощно се заверяват с апостил (вж. по-долу „Какво е апостил?“) от Министерство на правосъдието (единична заверка), но удостоверение за професионална квалификация, издадено от оторизирана фирма, се нуждае от заверка за верността на копието от нотариус и след това от апостил от Министерство на правосъдието (поредица от заверки). Към последния пример се отнася и легализацията на акт за раждане или друг документ от общинска администрация, който се нуждае от заверка от общината, която го е издала – т.нар. „печат за чужбина“, и след това от апостил от администрацията на областта, в която е общината.

Когато документът е предназначен за държава, с която България има действащ договор за правна помощ, като Австрия, Франция, Унгария, Руска федерация и др., заверка с апостил не е необходима,

https://www.mfa.bg/upload/550/Pravna%20pomosht.pdf

Апостилът е удостоверение върху оригинален документ, дубликат на документ или нотариално заверено копие от документ в изпълнение на Конвенцията от Хага от 05.10.1961 г., която се прилага за документи, изготвени в дадена договаряща държава и предназначени за ползване в друга договаряща държава. 

https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille

В България заверка с апостил извършват Министерство на външните работи – Консулски отдел, Министерство на правосъдието, Национален център за информация и документация и областните администрации. 

Не могат да се легализират, документи, свързани с търговски или митнически операции, фирмена и лична кореспонденция, удостоверения, издадени по образец от институция в ЕС (A1, S1, С2 и т.н.). 

Цената за превод се определя от вида на документа, специализираната терминология, която съдържа, и езикa, от и на който трябва бъде преведен. Цената за превод на документи от 1-ва група превод е 1 преводна страница (вж. „Групи документи“ по-долу). Цената за превод на документи от останалите групи се определя от обема на преведения текст, изчислен с функцията Word Count на база 1 стандартна машинописна страница от 1800 знака с интервалите съгласно БДС. Взема се предвид броят на знаците в преведения, а не в изходния документ. Пример – ако преводът на пълномощно възлиза на 3600 знака, това са 2 страници.

Най-често превежданите документи се разделят по сложност на 4 основни групи. Цената за 1-ва група е най-ниска, а тази за 4-та група е най-висока.

Групите документи са:

1-ва група: удостоверения за раждане или брак, дипломи за завършено образование, свидетелства за съдимост, декларации от частни лица и др.;

2-ра група: приложения към дипломи, академични справки, служебни бележки, пълномощни, фирмени документи (договори, политики, процедури, инструкции, пълномощни, декларации, финансови отчети, документи за учредяване на дружества, фирмени извлечения или удостоверения от търговски регистри и др.); 

3-та група: медицински документи (медицински свидетелства, епикризи, изследвания), техническа документация с по-малко специализиран текст; 

4-та група: документи с много специализирано съдържание от различни области – икономика, техника, инженерство, химия и т.н.

Езиците, с които работят нашите преводачи, също се разделят на групи, като и тук съответната група определя цената за превод. 

Групите езици са както следва:

1-ва група: английски, испански, италиански, немски, руски, френски;

2-ра група: гръцки, македонски, полски, португалски, румънски, словашки, сръбски, турски, хърватски, чешки, украински;

3-та група: албански, арабски, иврит, нидерландски, словенски, унгарски, фински;

4-та група: китайски, японски.

Цената за легализация е сумата от държавните такси за заверка на съответния документ и нашия хонорар за посредническата услуга.

Срокът за изпълнение се определя от услугата – само превод или превод и легализация – и е съобразен с обема за превод и сроковете за заверка на компетентната институция.

Да, и те са специфични за всеки документ. Затова ако ви предстои да легализирате документ за чужбина или за България, препоръчваме ви да се свържете с нас. Ще ви дадем безплатно информация и указания за това какво е необходимо да направите вие или какви предварителни заверки трябва да осигурите, за да бъде завършен процесът по легализация в кратък срок и без излишни притеснения от ваша страна. Можете да направите запитване дали документът ви се нуждае от допълнителни заверки, както и за срока и приблизителната цена за желаната от вас услуга – само превод, само легализация или и двете.